Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 579
Regulamin serwisu - Mam spotkanie - ciekawe wydarzenia z Twoich okolic

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych na stronach Serwisu internetowego www.mamspotkanie.pl.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu mamspotkanie.pl jest firma Cisnet.pl Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Wojska Polskiego 1/3, NIP 6912499788, REGON 022014775, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000440413 z kapitałem zakładowym Spółki 13000,00 zł.

§ 2 Definicje.

 1. Regulamin (niniejszy regulamin) – Dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) określający warunki świadczenia i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Administrator – oznacza właściciela serwisu (osobę przez niego wyznaczoną) świadczącego opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną, do którego skierowana jest domena mamspotkanie.pl.
 3. Serws Internetowy (serwis) – oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.mamspotkanie.pl umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Zasobami Serwisu za pośrednictwem Internetu.
 4. Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Administratora na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), przedmiotem której jest w szczególności zapoznawanie się przez Użytkownika z zasobami Serwisu, korzystanie z nich w celach niekomercyjnych oraz otrzymywanie Newslettera.
 5. Organizator (Zlecający ogłoszenie) – Organizatorem ogłoszenie w Serwisie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem. Organizator zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane osobowe i/lub firmowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Właściciel może żądać udokumentowania przez Organizatora podawanych przez niego danych.
 6. Konto Organizatora (konto) – wydzielona część serwisu umożliwiająca Organizatorowi dodawanie, edytowanie i używanie ogłoszeń.
 7. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w Serwisie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.
 8. Zasoby Serwisu – oznacza teksty (artykuły, reportaże, wywiady itp.), zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz logotypy, linki przekierowujące do innych stron internetowych.
 9. Ogłoszenie – wprowadzona przez Organizatora treść ogłoszenia wraz z wymaganymi informacjami. Ogłoszenie jest deklaracją Organizatora wykonywania określonej usługi/wydarzenia, zgodnie z opisem podanym w Serwisie. Ogłoszenie publikowane w  Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Artykuł – ogólna nazwa drukowanej/publikowanej w Serwisie wypowiedzi autora, od notatki informacyjnej do eseju w tematyce odpowiadającej wiedzy i doświadczeniu autora.
 11. Newsletter –  oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta handlowa zamieszczona w Serwisie.
 12. Facebook – oznacza serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym  www.facebook.com prowadzonym przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
 13. Pinterest – oznacza serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.pinterest.com prowadzonym przez Pinterest Inc. 572 7th St San Francisco, CA 94103-4710 USA.
 14. Twitter – oznacza serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.twitter.com, prowadzonym przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 15. Współpracownik/Partner/Ekspert/Autor – oznacza podmiot lub osobę fizyczną współpracującą z Administratorem w ramach tworzenia zasobów Serwisu, w szczególności poprzez dzielenie się swoją wiedzą lub doświadczeniem za pomocą Serwisu, poprzez  publikację artykułów, organizację projektów, warsztatów, konferencji, spotkań z Użytkownikami Serwisu.

§ 3 Zasady funkcjonowania serwisu i zakres usług.

 1. Przez udział w Serwisie Użytkownicy i Organizatorzy zobowiązują się do: przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób (w szczególności praw autorskich krajowych i międzynarodowych), przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników i Organizatorów, stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej, nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 2. Administrator w celu promocji własnej Serwisu, zastrzega sobie prawo do zamieszczania opublikowanych w Serwisie artykułów i ogłoszeń w gazetach oraz innych serwisach i portalach ogłoszeniowych lub społecznościowych typu Facebook, Twitter, Pinterest.
 3. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści artykułów lub ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 4. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta a działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron.
 6. Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Użytkownik i Organizator akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania Serwisu.
 8. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 9. Serwis mamspotkanie.pl oferuje następujące usługi:
  a)Publikacja w Serwisie ogłoszeń dodanych przez Organizatorów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
  b)Publikacja w Serwisie ogłoszeń przesłanych przez Organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  c)Publikacja w Serwisie ogłoszeń zaimportowanych z portalu społecznościowego Facebook.com
  d)Objęcie patronatem medialnym wydarzeń utworzonych przez Organizatorów w Serwisie oraz na profilu mamspotkanie.pl w portalu społecznościowym Facebook.com.
  e)Publikacja artykułów autorów współpracujących z Serwisem.
  f)Publikacja ogłoszeń i artykułów promowanych.
  g)Publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.
  h)Przeglądanie ogłoszeń przez użytkowników.

§ 4 Odpowiedzialność Serwisu.

 1. Serwis zobowiązany jest do świadczenia usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, Użytkowników i innych podmiotów.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usług w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych ogłoszeniach i artykułach.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

§ 5 Publikacja ogłoszeń.

 1. Dodawanie i publikowanie ogłoszeń jest bezpłatne i jest możliwe jedynie po zalogowaniu do konta Organizatora.
 2. Warunkiem dodania ogłoszenia przez Organizatora jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dodawania ogłoszenia.
 3. Serwis daje możliwość zamieszczenia ogłoszeń internetowych w poszczególnych kategoriach tematycznych dostępnych w Serwisie. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.
 4. Dodanie ogłoszenie polega na kompletnym wypełnieniu formularza zawierającego:
  a)Typ ogłoszenia: spotkanie, szkolenie, warsztaty, koncert, spektakl, pokaz,
  b)Data, Godzina, Miasto, Miejsce, adres
  c)Tytuł/nazwa wydarzenia.
  d)Treść ogłoszenia
  e)Adres strony www organizatora lub wydarzenia
  f)Adres strony wydarzenia w portalu facebook.pl
  g)Adres poczty e-mail do przyjmowania zgłoszeń.
 5. Dopuszczalne jest również, po uzgodnieniu z Administratorem, przesłanie treści ogłoszenia wraz z wymaganymi informacjami za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@mamspotkanie.pl lub pocztą tradycyjną.
 6. W celu weryfikacji poprawności danych oraz akceptacji treści Ogłoszenia, formularz przesyłany jest do Administratora, który zatwierdza i ostatecznie publikuje Ogłoszenie.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym lub mających charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów seksualnych.
 8. Niedozwolone jest również zamieszczanie ogłoszeń, które:
  a)naruszają lub łamią prawo oraz regulamin serwisu,
  b)naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
  c)nie dotyczą dostępnych kategorii ogłoszeń,
  d)sprzecznych z charakterem serwisu,
  e)naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
  f)mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
  g)zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Serwisu lub jego Partnerów
  h)zawierają reklamę przedsiębiorstwa lub produktu.
 9. Administrator Serwisu mamspotkanie.pl zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji ogłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje, itp.
 10. Dodając ogłoszenie, Organizator składa jednocześnie oświadczenia o: prawdziwości podanych danych teleadresowych, szczegółów wydarzenia oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności prawnej za wszystkie treści i informacje podane w ogłoszeniu, jak również o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią ogłoszenia po stronie Administratora mamspotkanie.pl i jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
 12. Ogłoszenie widoczne będzie w serwisie zgodnie z wybranym czasem publikacji, nie dłużej jednak niż do dnia i godziny rozpoczęcia wydarzenia, którego Ogłoszenie dotyczy.
 13. Organizator ma prawo do edytowania zarówno treści ogłoszenia, jak i pozostałych informacji oraz wcześniejszego usunięcia Ogłoszenia. Edytowanie lub usunięcie Ogłoszenia możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do Profilu Organizatora.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia edytowanego ogłoszenia w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu, zasada współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje.
 15. Organizator zobowiązany jest do usunięcia ogłoszenia w przypadku wcześniejszego odwołania wydarzenia, którego ogłoszenie dotyczy.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania dodanego ogłoszenia na posiadanych profilach w portalach społecznościowych: Facebook.com, Twitter.com, Pinterest.com.

§ 6 Wyróżnianie ogłoszeń.

 1. Administrator udostępnia możliwość wyróżnienia ogłoszeń w serwisie.
 2. Przewidziane są trzy formy wyróżnienia:
  a)Patronat medialny (bezpłatne) – W ramach patronatu medialnego Administrator gwarantuje publikację ogłoszenia z oznaczeniem „Patronat” w wydzielonej części Serwisu. Dodatkowo zapowiedź każdego wydarzenia objętego patronatem zostanie dwukrotnie opublikowana na profilach Serwisu w portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest). Po zakończonym wydarzeniu objętym patronatem, relacja z tego wydarzenia zostanie opublikowana w Serwisie oraz w portalu Facebook. Relacja obejmuje artykuł do 700 znaków oraz 3 zdjęcia. W zamian za objęcie patronatem medialnym, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji słownej i graficznej (logo) w wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących danego wydarzenia, jak również do umieszczenia logo i linka do Serwisu mamspotkanie.pl na swoje stronie internetowej lub stronie wydarzenia oraz na fanpage`u wydarzenia lub w swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook.com.
  b)Wydarzenie sponsorowane (płatne) – W ramach wydarzenia sponsorowanego Administrator gwarantuje publikacje ogłoszenie z oznaczeniem „sponsorowane” w wydzielonej części Serwisu. Dodatkowo zapowiedź każdego wydarzenia sponsorowanego zostanie dwukrotnie opublikowana na profilach Serwisu w portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest). Sponsorowanie wydarzenia obejmuje również publikację dwóch artykułów dotyczących wydarzenia i jego Organizatora w Serwisie mamspotkanie.pl. Artykuł poświęcony wydarzeniu sponsorowanemu nie może przekroczyć 2000 znaków. Do artykułu mogą być dołączone maksymalnie 4 zdjęcia. Po zakończonym wydarzeniu sponsorowanym, relacja z tego wydarzenia zostanie opublikowana w Serwisie oraz w portalu Facebook. Relacja obejmuje artykuł do 700 znaków oraz 3 zdjęcia. W ramach wydarzenia sponsorowanego, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji słownej i graficznej (logo) w wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących danego wydarzenia, jak również do umieszczenia logo i linka do Serwisu mamspotkanie.pl na swoje stronie internetowej lub stronie wydarzenia oraz na fanpage`u wydarzenia lub w swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook.com.
 3. Szczegółowe warunki objęcia patronatem medialnym lub sponsorowania wydarzenia ustalane są indywidualne przed opublikowaniem ogłoszenia

§ 7 Publikacja artykułów.

 1. W Serwisie mamspotkanie.pl możliwe jest publikowanie tekstów/artykułów o charakterze indywidualnej wypowiedzi autora, posiadającego wiedzę i/lub doświadczenie w danej dziedzinie.
 2. Artykuł możne zostać opublikowany pod nazwiskiem lub pseudonimem. Publikacja pod pseudonimem nie oznacza utraty praw autorskich.
 3. Każdy Artykuł przesyłany jest do Administratora w celu przeprowadzenia korekty edytorskiej oraz ostatecznej publikacji tekstu w Serwisie.
 4. Serwis nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst. Ewentualne propozycje zmian tego typu są uzgadniane z autorem tekstu przed jego publikacją.
 5. Publikacja artykułów jest bezpłatna. Wyjątek stanowią artykułu sponsorowane, promujące wydarzenie, firmę lub osobę. Odpłatność za artykuły sponsorowane ustalana jest indywidualnie.
 6. Osoba udostępniająca tekst do publikacji, nie zrzeka się do niego praw autorskich i majątkowych.
 7. Nadesłanie podpisanego tekstu oznacza wyrażenie zgody na jego publikację nie ograniczoną terminem. Wycofanie tekstu lub tekstów z Serwisu na żądanie autora, możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, z ważnych przyczyn oraz po pokryciu kosztów pracy redaktorskiej związanej z korektą i przygotowaniem tekstu do internetowej publikacji.
 8. Zgoda na publikację oznacza zgodę na zamieszczenie materiału w Serwisie mamspotkanie.pl oraz na profilach Serwisu w portalach społecznościowych.
 9. Artykuł publikowany na stronach Serwisu musi byś tekstem unikalnym, co oznacza, że nie mógł być nigdzie wcześniej opublikowany.
  10.Po opublikowaniu artykułu na stronach Serwisu mamspotkanie.pl, Autor możne dowolnie publikować swoje teksty w Internecie, prasie i wydawnictwach konwencjonalnych.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia tekstu bez podania przyczyn, w szczególności jeżeli okaże się on nierzetelny lub nieprawdziwy. Autor takiego tekstu jest zobowiązany do sprostowania tekstu wraz z podaniem poprawnych i prawdziwych informacji. W takim przypadku Autor traci możliwość publikowania w przyszłości, o ile można mu zarzucić, że nie dochował należytej staranności przy jego opracowywaniu, jeśli błąd jest szczególnie istotny, a autor nie ma znaczących zasług we współtworzeniu portalu, czyli jeżeli ów błąd nie może być zrekompensowany innymi opracowaniami wysokiej jakości.

§ 8 Reklamacje.

 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie listu  e-mail na adres kontakt@mamspotkanie.pl i określać:
  a)dane Organizatora umożliwiające kontakt z nim,
  b)dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (tytuł ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
  c)zarzuty i okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Administrator  obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 14  dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub  informując o braku podstaw do uznania reklamacji.
 3. Do umowy pomiędzy Organizatorem a Serwisem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do  przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Organizatorem a Serwisem, którym nie uda się zapobiec w  drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy dla Siedziby właściciela Serwisu sąd powszechny.
 5. Serwis zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Organizatora postanowień regulaminu.

§ 9 Prawa autorskie.

 1. Prawa autorskie Serwisu mamspotkanie.pl nalezą do Cisnet.pl Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
 2. Organizatorzy, Użytkownicy i Autorzy uznają, że całość praw autorskich, należy do Administratora Serwisu.
 3. Obce znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba, że zostało to oznaczone inaczej.
 4. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
 5. Zawartość Serwisu mamspotkanie.pl jest wyłączną własnością Administratora Serwisu mamspotkanie.pl. Wszelkiego rodzaju używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez zgody Administratora Serwisu mamspotkanie.pl stanowi naruszenie Kodeksu Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów §7 ze strony Organizatora lub Użytkownika, Administrator Serwisu mamspotkanie.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do Sądu celem nałożenia grzywny na Organizatora lub Użytkownika a także zasądzenia odszkodowania w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
 7. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Administratora Serwisy mamspotkanie.pl.

§ 10 Ochrona prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Cisnet.pl Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 1/3  posiadająca NIP: 6912499788.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane oraz przetwarzane przez Administratora udostępniane są dobrowolnie przez Użytkowników.
 4. Administrator danych osobowych pobiera w sposób aktywny oraz przetwarza dane osobowe Organizatorów, Użytkowników i Autorów w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji oraz do:
  a)utworzenia w Serwisie konta Organizatora, Użytkownika lub Autora umożlwiającego korzystanie z zasobów Serwisu (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres email, telefon);
  b)wysyłki Newslettera (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres email, telefon);
  c)organizacji zabaw, konkursów, loterii, eventów przez lub przy współpracy Administratora (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres email, telefon);
  d)umieszczenia przez Administratora publikacji Autora w Serwisie; Administrator przetwarza również dane osobowe bohaterów tych publikacji, które zostały udostępnione przez autorów tych publikacji (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres email, telefon);
  e)organizacji szkoleń i warsztatów (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres email, telefon).
 5. Dane Użytkowników pobierane są również automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora danych osobowych podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu (tzw. pliki cookies). Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu pt. „Polityka cookies” umieszczonego na stronie internetowej mamspotkanie.pl.Podanie prawdziwych danych osobowych w celu kontaktu z Administratorem za pomocą adresów email lub numerów telefonów wskazanych w zakładce „Kontakt” pod adresem mamspotkanie.pl, takich jak imię i nazwisko oraz aktualny i czynny adres email lub numer telefonu, jest dobrowolne, ale również niezbędne do nawiązania kontaktu z Organizatorem, Użytkownikiem lub Autorem.
 6. Po nawiązaniu kontaktu w trybie określonym w pkt. 6 powyżej, Administrator będzie kontaktował się danym Organizatorem, Użytkownikiem lub Autorem w sprawie będącej przedmiotem wysłanej przez Organizatora. Użytkownika lub Autora wiadomości przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też telefonicznie, faksem lub listownie.
 7. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.
 8. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami w granicach prawnie dozwolonych.
 9. Każdy  Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: kontakt@mamspotkanie.pl
 10. Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 11. Administrator Serwisu zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerami: ………………… Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych osobowych systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie tego Administratora.
 12. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych osobowych, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 13. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach, zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do witryny Serwisu mamspotkanie.pl.
 14. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator danych osobowych.
 15. W Serwisie znajdują się przekierowania do portali społecznościowych (tj. Facebook, Pinterest). Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach, zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do witryny Serwisu mamspotkanie.pl.
 16. Korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Facebooka w ten sposób, że przenoszone są na serwery Facebooka dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Facebooka znaleźć można w polityce prywatności Facebooka (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Organizatora, Użytkownika lub Autora. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/).
 17. Korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Pinterest w ten sposób, że przenoszone są na serwery Pinterest dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Pinterest znaleźć można w polityce prywatności Pinterest (aktualny adres internetowy to http://about.pinterest.com/en/privacy-policy). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Pinterest może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Organizatora, Użytkownika lub Autora. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Pinterest. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Pinterest znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to http://about.pinterest.com/en/privacy-policy).

§ 11  Polityka prywatności cookies.

 1. Serwis mamspotkanie.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Organizatora, Użytkownika lub Autora pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu mamspotkanie.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Organizatora, Użytkownika lub Autora oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Organizatora, Użytkownika lub Autora i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Organizator, Użytkownik lub Autor korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)utrzymanie sesji Organizatora, Użytkownika lub Autora (po zalogowaniu), dzięki której Organizator, Użytkownik lub Autor nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Organizatora, Użytkownika lub Autora do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Organizatora, Użytkownika lub Autora przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Organizatora, Użytkownika lub Autora.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 6. a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Organizatora, Użytkownika lub Autora, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Organizator, Użytkownik lub Autor, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Organizatorowi, Użytkownikowi lub Autorowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Organizatora, Użytkownika lub Autora. Organizatorzy, Użytkownicy lub Autorzy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Organizatora, Użytkownika lub Autora. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Organizatora, Użytkownika lub Autora i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

§ 12 Postanowienia końcowe.

 1. Serwis mamspotkanie.pl nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w Serwisie mamspotkanie.pl odbywa się na odpowiedzialność Organizatora, Użytkownika lub Autora.
 2. Administrator Serwisu mamspotkanie.pl nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z dziedzinami życia, której dotyczy portal. Rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
 3. Administrator Serwisu mamspotkanie.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia ww. usług w dowolnym czasie.
 5. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, próba ingerencji w kod portalu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 6. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Organizatora, Użytkownika lub Autora jest równoznaczna z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy Cisnet.pl Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. oraz „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Cisnet.pl Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Organizator, Użytkownik lub Autor może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Cisnet.pl Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie www.mamspotkanie.pl.
 8. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na ww. stronie Serwisu.